Nytt år og nytt styre på Linderud andelsgård

Nytt år og nytt styre på Linderud andelsgård

Publisert av Kathleen Alana Morley den 01.03.21. Oppdatert 09.03.21.

 

Årsmøte 2021 - Linderud andelsgård SA

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Linderud Andelsgård SA den 10. februar 2021. Møtet ble holdt digitalt på internett (Teams). I tillegg til styret var 27 andelshavere representert. Følgende saker ble behandlet: 

 


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtet godkjente styrets innkalling og dagsorden, og erklærte seg lovlig satt.

 

2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen

Anne Lyth ble valgt til møteleder og Inger Hilde Haug som referent.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Kaja Goplen og Nithusha Tharmanathan valgt.

 

3. Styrets årsberetning

I 2020 hadde andelsgården 95 medlemmer på 60 andeler. De var fordelt på 30 enkeltandeler, 25 familie andeler og 1 spesial andel (tilsvarer 5 enkeltandeler). Det var ingen ledige andeler pr 31.12.2020, men opprettet venteliste.

Styret:
Pr 31.12.2020 bestod styret i Linderud Andelsgård av:
Leder: Anne Lyth
Nestleder: Ellen Pande-Rolfsen
Styremedlem: Synnøve Eifring
Styremedlem: Kathleen Alana Morley
Varamedlem: Jeanette Senawanna
Varamedlem: Inger Hilde Haug

Styret avholdt ukentlige arbeidsmøter i vårsesongen, og mer ordinære styremøter annenhver uke, eller en gang i måneden i roligere perioder, gjennom hele året 2020.

 

Gartner:
I oppstartsfasen gjorde Idun mye grunnleggende arbeid med planlegging av jordet. Deretter ble Marianne Frank og Ulrikke Loe midlertidig innleid som gartnere på forsommeren. Stor takk til alle 3 for innsatsen. Fra 1. juli ble Kristian Berntsson ansatt som midlertidig gartner ut 2020. Dette har
fungert meget bra og vi ønsker at han skal fortsette neste år, da som fast ansatt i ca 50 % stilling.


Regnskap 2020:
Linderud andelsgård hadde en inntekt på 259 000,- . Den største utgiften har vært til gartner. Linderud Nærmiljøhage har tatt mye av de oppstartsutgiftene, og det har vært et stort hjelpemiddel for å komme i gang med Linderud andelsgård. Overskuddet fra 2020 på 80 000,- overføres til 2021.
Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.

 

4. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

5. Styrets forslag til kontingent, dugnadstimer og styre kompensasjon


1) Årsmøtet vedtok å videreføre priser og dugnadstimer fra 2020, og følgende kontingentsatser gjelder for sesongen 2021:

2900,- for enkeltandel
3600,- for familieandel

Dugnadskrav på 12 timer i løpet av sesongen for både enkelt- og familieandel.
2) Årsmøtet godkjente styrets forslag om å opprettholde kompensasjonen til styrets medlemmer.
3) Årsmøtet godkjente at evt. styremedlemmer kan få kompensasjon for ulike verv/oppgaver, som vurderes fra sak til sak.6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år

 
Virksomhetsplan:
Gartner informerte om virksomhetsplanen for 2021 med regenerativ dyrking og økologiske prinsipper på Linderud andelsgård. Vi skal bygge jordfruktbarhet, ikke bruke midler som ødelegger liv. Linderud andelsgård er ikke Debio-sertifisert, og da kan ikke grønnsakene kalles økologiske. I løpet av sesongen kan vi diskutere om vi skal søke om Debio-sertifisering, og det må i så fall påregnes en kostnad med det. Andelshavere kan bidra med å kontrollere at det dyrkes etter økologiske prinsipper. Tilbakemeldingen på spørreundersøkelsen viste at flere ønsket seg bl.a. bærbusker.
Det vil bli grønngjødsling, tunnel drivhus over 4 bed og vi skal fortsette å dyrke sopp i tillegg til det andre nevnt i dyrkeplanen.

 

Det vil bli kjøpt inn nytt vanningssystem, drivhus og ulike redskap i 2021. I tillegg vil etter planen Linderud Nærmiljøhage gå til anskaffelse av en tohjulstraktor. Det vil bli arrangert dugnader på faste dager fra uke 21 på ukedager og helg slik at alle har mulighet til å delta. Det er viktig å luke så mye som mulig i mai og juni. Første høstemelding vil bli ca uke 22 - 24, og deretter hver andre uke. Årsmøtet godkjente virksomhetsplanen for 2021, og ga styret og gartner fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i denne.

 

Budsjett:
Nestleder informerte om at andelsgården har hovedinntekten sin fra medlemskontingenter, og at styret i samråd med gartner har valgt å ha samme antall andeler i 2021 som i 2020. 10 nye personer fra ventelisten har fått andel i år da noen av andelshaverne fra i fjor har sagt opp andelen sin.
Kaja Goplen hjalp andelsgården om å søke støtte fra Sparebankstiftelsen høsten 2020. Vi fikk tildelt 70 000,- som skal brukes i år til anskaffelse av utstyr og redskap i 2021. Andelsgården kan fint søke om mer støtte fra ulike stiftelser dersom det er noe vi trenger/ønsker oss til driften av andelsgården.

Andelsgården har inngått ny kontrakt med gartner Kristian Berntsson om ca 50 % fast stilling.
Utgiftsposter som vil øke noe i år er utgifter til frø og planter etc. i tillegg til at vi ønsker å bruke mer på sosiale aktiviteter i 2021.
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2021, og ga styret fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske omprioriteringer ved behov.

 

7. Valg

 
a) Følgende styremedlemmer ble valgt inn på årsmøtet:

Styreleder Ellen Pande-Rolfsen valgt for 1 år til 2022
Styremedlem Dag Ragnvald Abrahamsen valgt for 2 år til 2023
Styremedlem Kaja Goplen valgt for 1 år til 2022
Styremedlem Synnøve Eifring Ikke på valg.
Varamedlem Roar Emaus valgt for 2 år til 2023
Varamedlem Anne Lyth valgt for 1 år til 2022
Årsmøte godkjenner valgkomitéens innstilling til styret.

 

Styremedlem Kathleen Alana Morley og varamedlemmer Jeanette Senawanna Haugen og
Inger Hilde Haug gikk ut av styret. Ellen Pande-Rolfsen gikk fra vervet som nestleder
til vervet som styreleder. Årsmøtet er meget fornøyd med arbeidet som ble lagt ned i
fjoråret og takker styret for 2020 for innsatsen.

 

b) Valg av valgkomité
Følgende medlemmer ble valgt inn i valgkomiteen:
Leder Jeanette Senawanna valgt for 2 år til 2023
Medlem Inger Hilde Haug valgt for 1 år til 2022
Medlem Saketa Etefa valgt for 1 år til 2022

Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til styret og fremme de på årsmøtet. Valgkomitéen er uavhengig av styret, men skal vite hvordan styret fungerer.
Årsmøtet godkjente styrets forslag til valgkomité.

 

8. Eventuelt

Det forelå ingen andre saker til behandling.

 

 

 

 

Linderud Andelsgård SA org.nr. 924 576 774