Linderud gård


 

Linderud gård er et fredet kulturminne og en flerfunksjonell inkluderende møteplass for befolkningen i Groruddalen.
Gården fungerte som kirkegods og krongods i middelalderen og den har vært i Monsen-Mathiesen-slektens eie i over 300 år frem til 1953.


Gården ble etter det vernet, og har siden 2007 vært en del av Museene i Akershus (MiA).
Totalt består Linderud gård av 45,5 daa, hvorav 18 daa er fredet.


Linderud gård har et av landets best bevarte historiske hageanlegg og dette hageanlegg er åpent for publikum.
Gårdsanlegget er godt integrert i Linderudområdet som helhet, og er omkranset av skoler, barnehager, Linderud kjøpesenter og tettbygde borettslagsblokker.


MiA's formål er å driver med formidling og aktiviteter som skal bidra til å heve Linderuds omdømme.
Jordet har ligget ubrukt og brakk siden 60-tallet, da jorden ble skrapet bort og solgt.
Ved å tilrettelegge for urbant landbruk/andelsgård på dette sentralt beliggende området vil vi skape økt engasjement og eierskap til Linderud gård blant områdets mangfoldige befolkning.


Stedet ligger dessuten ideelt til, med både t-bane, sykkelstier, og annet kollektivt like ved.
Gjennom å fremme lokalhistorie og landbrukstradisjoner, skaper vi samtidig møteplasser for dagens mangfoldige matkultur gjennom å ta vare på våre lange jordbrukstradisjoner og lokalhistorie.

Oppstart av Andelsgården

 


Linderud andelsgård gikk i drift våren 2020 og har en medlemsbase på 60 personer inkludert et styre på 5 personer og i tillegg en egen gartner. Andelsgården er en del av Linderud nærmiljøhage, og ligger på et areal på Linderud gård. Vi har et tett samarbeid med Museumene i Akershus(MiA).


Bakgrunnen for å starte opp andelsgården var et ønske om å skape en sosial møteplass for medlemmene og befolkningen i nærmiljøet, og det er et mål å dyrke i tråd med økologiske prinsipper.


I samarbeid med MiA er det også et ønske om å bevare jordbrukstradisjoner fra Groruddalens rike historie, og verne Linderudgårds historiske anlegg gjennom aktiv bruk.

Samarbeid


Det er etablert et tett samarbeid mellom bydel Bjerke, stiftelsen, MiA og andre lokale interessenter.
Målet er å opprettholde arrangementer på stedet som bringer mange mennesker sammen.
Dette innebærer også et samarbeid med flere aktører, slik som Gruten og andre lokale interessenter.

Miljø og areal


Vårt tiltak er økologisk fordi vi vil unngå helt bruken av syntetiske plantevernmidler og mineralgjødsel og målet er at vi skal kunne benytte oss av egenprodusert kompost.


Vi har fokus på biologisk mangfold.


Det er et rikt dyre og fugleliv i vår park – med tilhørende dammer, og det er dessuten et ønske om å etablere blomstereng på deler av anlegget.

Sosialt perspektiv


Tiltaket er åpent for allmennheten og oppmuntrer til medvirkning gjennom aktiv deltakelse i dyrkingen av grønne vekster i universelt utformede omgivelser.


Det å dyrke har en helsebringende og gledespredende effekt som knytter mennesker sammen på tvers av alder, legning og kulturell bakgrunn.


Og det å aktivt delta i dyrking skaper også bevissthet om matproduksjon, matens verdi og bærekraftig konsum.