Vedtekter for Linderud Andelsgård


§ 1. Navn

Navnet på sammenslutningen er Linderud Andelsgård SA.

Forretningsadresse er Trondheimsveien 319, 0593 Oslo.

tyreleder velges for ett år og øvrige verv to år. Første år går halvparten av styremedlemmene ut ved loddtrekning. Årsmøtet velger leder og for øvrig konstituerer styret seg selv.


§ 2. Selskapsform

Linderud Andelsgård SA er et samvirkeforetak, heretter omtalt som foretaket. 

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 

Foretaket er registrert i Oslo kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret.


§ 3. Formål

Foretakets formål er å skape en sosial møteplass som i størst mulig grad speiler befolkningen i nærmiljøet. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i produksjon av og utbytte fra landbruksvarer. 

Produksjonen skal samsvare med prinsippene for andelslandbruk; delt avling og delt risiko, dialog og åpenhet, og være i tråd med økologiske prinsipper.  


Driften av foretaket skal i tillegg sees opp mot Linderud gård sitt formål om å bevare jordbrukstradisjoner fra Groruddalens rike historie, og verne Linderud gårds historiske anlegg gjennom aktiv bruk.


§ 4 Linderud gård

Foretaket disponerer areal på Linderud gård etter avtale ( regulert i eget dokument), og skal ha et tett samarbeide med Museene i Akershus (heretter omtalt som MiA). Arealet disponeres i et langsiktig perspektiv, men etter årlig avtale. 


Foretaket forplikter seg til å delta på 2 markedsdager i regi av Linderud gård årlig.


Foretaket skal opprette et samarbeidsutvalg med MiA, og alle større beslutninger (regulert i avtalen) skal behandles av Samarbeidsutvalget. Møtefrekvens fastsettes i samråd mellom foretakets styre og representanter for MiA. 


§ 5. Medlemskap og andeler

Medlemskap er åpent for alle enkeltpersoner. Ved innmelding betales en innmeldingsavgift på kr 300 per medlem. Dette er et engangsbeløp som ikke forrentes og ikke tilbakebetales.


I tillegg betales det en årskontingent per andel (medlemmer som har betalt for en andel kalles heretter andelshavere). Andeler kan deles mellom medlemmer i samme husstand.  Både innmeldingsavgift og kontingent fastsettes av årsmøtet. Virksomheter kan søke styret om medlemskap uten innmeldingsavgift (Heretter kalt spesialandeler). Styret fastsetter kriterier for medlemskap samt pris på kontingent for spesialandeler. 

Styret kan bestemme en øvre grense for antall andeler hvis gjennomføringen av driften krever det. Utmelding gir ingen refusjon av innmeldingsavgift eller årskontigent.


Andelshavernes plikter og rettigheter:

 • Hver andel har én stemme ved avstemninger

 • Alle innehavere av andeler har rett til utbytte av produksjonen

 • Andelshavere har rett til å bli informert om foretakets økonomiske situasjon og andre viktige saker

 • Alle voksne andelshavere plikter å bidra med et antall arbeidstimer pr år. Antall timer foreslås av styret og vedtas av årsmøtet


§ 6. Omsetning og overdragelse av medlemskap

Andel og medlemskap kan ikke omsettes, men kan i enkelte tilfeller overføres etter avtale med styret.


§ 7. Organisasjon og styre

 

Styret

Foretaket ledes av et styre. 

Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet og skal bestå av leder og minst tre og maksimalt åtte styremedlemmer (ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme). 

Linderud gård har rett til å delta på styremøter men har ikke stemmerett. 


I tillegg kan styret opprette midlertidige arbeidsgrupper for gjennomføring av nødvendige oppgaver for drift og videreutvikling av foretaket. Styreleder velges for ett år og øvrige verv to år. Første år går halvparten av styremedlemmene ut ved loddtrekning. Årsmøtet velger leder og for øvrig konstituerer styret seg selv.


Styret fører protokoll fra sine møter og har følgende arbeidsoppgaver:

 • Forberede årsmøtet

 • Gjennomføre andre medlemsmøter etter behov

 • Planlegge og gjennomføre møter i Samarbeidsutvalget sammen med MIA

 • Planlegge dugnader dersom dette ikke delegeres til andre i foretaket

 • Har overordnet ansvar for en forsvarlig organisering av foretaket i tråd med loven og foretakets vedtekter og bestemmelser.


Signaturrett gis til styrets leder og ett annet styremedlem i fellesskap. 


Årsmøte kan vedta vederlag for styremedlemmene.


Ved overskuddsproduksjon kan styret beslutte om produktene skal selges, gis bort eller fordeles på annen måte, til beste for foretaket.


Gartner

Foretaket skal ha en gartner som engasjeres av styret. Engasjementets omfang foreslås av styret og vedtas av årsmøtet. Gartner kan delta på styremøter, men har ikke stemmerett.


Ansvar:

 • Styret har det administrative ansvaret for driften av foretaket

 • Gartner har det faglige ansvar for planlegging og gjennomføring av produksjonen


Daglig leder

Foretaket skal ikke ha en daglig leder.


§ 8. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet og avholdes innen 15. februar. Innbetaling av

kontingent skal skje innen 2 uker etter avholdt årsmøte. Varsel om årsmøtet skal skje senest en måned før møtet. Forslag til innkomne saker må foreligge tre uker før møtet og sakspapirene gjøres tilgjengelig for andelshaverne senest to uker før møtet. Avgjørelser på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. Hver andel vil tilsvare én stemme. Ved valg av tillitsverv må kandidaten få minst halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


Følgende saker behandles og avgjøres:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen

 3. Styrets årsberetning

 4. Årsregnskapet, inkludert disponering av årsoverskuddet

 5. Innkomne saker

 6. Styrets forslag til kontingent og innmeldingsavgift

 7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år

 8. Valg av:

        a. Styre og styreleder

        b. Valgkomité

        c. Valg av revisor ved behov


§ 9. Vedtektsendringer

For å kunne behandles av årsmøtet, må forslag til vedtektsendring være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves 3⁄4 flertall på årsmøtet.


§ 10. Ekstraordinært årsmøte

Når styret eller minst 1⁄3 av andelshaverne krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 10 dagers frist og innkallingen må inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.


§ 11. Økonomiske forpliktelser

Beslutning om endring av foretakets økonomiske forpliktelser, som opptak av lån, yte kreditt eller foreta større investeringer, skal behandles på årsmøtet. Dette krever særskilt fullmakt.


§ 12. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives egenkapitalen.


§ 13. Sanksjoner

Styret kan vedta å ekskludere medlemmer når de opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket.


§ 14. Tvister

Tvist mellom medlemmer, eller mellom medlem og foretaket, skal underlegges norsk lov.


§ 15. Oppløsning

Forslag om oppløsning må fremsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2⁄3 av andelshaverne til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2⁄3 av andelshaverne til stede, men da med 3⁄4 flertall. Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter gis foretakets eventuelle netto formue og eiendeler til et andelslandbruk eller annen organisasjon som arbeider for økologisk landbruk, eller en annen ideell organisasjon i nærmiljøet.

Styret avgjør hvilken organisasjon som skal få gaven.